Usługi

Przeglądy podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe

Usługi / Specjalizacje

Postępowania podatkowe

Interpretacje indywidualne

Optymalizacja podatkowa

Restrukturyzacja i M&A

Ceny transferowe

Podatek od nieruchomości

Kontrakty menedżerskie i systemy premiowania

Rozwiązania dla pracodawców

Szkolenia podatkowe

Fundacje i instytucje pozarządowe

Usługi doradztwa księgowego

Przeglądy podatkowe

Przegląd podatkowy stanowi ważne i skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie.


W ramach świadczonych usług doradztwa polegających na wykonywaniu przeglądów podatkowych, realizujemy przeglądy podatkowe mające na celu optymalizację rozliczeń podatkowych, ukierunkowane na poszukiwanie ukrytych rezerw oszczędności podatkowych oraz usprawnień w procesie rozliczania należnych podatków.


Realizowane przez nas przeglądy podatkowe mogą mieć także na celu dentyfikację ryzyk podatkowych towarzyszących bieżącym rozliczeniom podatkowym podmiotów gospodarczych. Oferujemy w tym zakresie zarówno przeglądy pełne, obejmujące szczegółowe badanie całości dokumentacji podatkowej, jak i przeglądy ograniczone, oparte o badanie próby statystycznej dokumentów źródłowych oraz najważniejszych pozycji kalkulacji zobowiązania podatkowego.


Odrębny typ przeglądów podatkowych stanowią badania celowe, przedzakupowe typu due-dilligence lub przeglądy inwestycyjne, mające za zadanie weryfikację rozliczenia podatkowego wybranych obszarów działalności szczególnie narażonej na ryzyka podatkowe lub angażujących aktywa o znacznej wartości.


W dotychczasowej działalności członkowie zespołu Kancelarii realizowali m.in.:
przegląd podatkowy podmiotu z kapitałem zagranicznym będący jednym z liderów w zakresie produkcji opakowań ukierunkowany na poszukiwanie źródeł oszczędności podatkowych w zakresie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług:

 

    • przegląd podatkowy podmiotu realizującego jedną z największych w ostatnich 25 latach inwestycję związaną ze sportem w zakresie       podatków dochodowych i podatku od towarów i usług;


   • przegląd podatkowy w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT i PCC w podmiocie będącym jednym z liderów na       europejskim rynku oprogramowania finansowo – księgowego;


     • przegląd podatkowy w domu mediowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT;


    • przegląd podatkowy u jednego z największych dystrybutorów materiałów budowalnych w zakresie podatku dochodowego od osób       prawnych i podatku VAT.

 

Członkowie Zespołu Kancelarii brali też udział w przeglądach podatkowych największych w Polsce przedsiębiorstw branży energetycznej, banków i instytucji finansowych, przedsiębiorstw produkcyjnych i wielu innych.

Bieżące doradztwo podatkowe

Doradzając Klientom w kwestiach podatkowych, nieprzerwanie od kilkunastu lat świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego poprzez udzielanie konsultacji telefonicznych oraz mailowych w bieżących kwestiach rozliczeń podatkowych, sporządzanie pisemnych opinii podatkowych, opiniowanie umów oraz wewnętrznych dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe (regulaminy, różnego rodzaju polityki w zakresie poszczególnych kwestii podatkowych, umowy związane z zatrudnieniem etc.). Wspieramy naszych Klientów w procesach negocjacji umów i to zarówno z podmiotami zewnętrznymi, jak i organizacjami działającymi w wewnętrznych strukturach grup kapitałowych.


Stale obsługujemy kilkadziesiąt podmiotów z różnych branż gospodarki, co pozwala nam zapoznać się z szerokim wachlarzem praktycznych problemów podatkowych i prawnych, jak również wypracować efektywne rozwiązania.


Za główny cel stawiamy sobie zawsze zrozumienie biznesu prowadzonego przez naszych Klientów, tak aby móc odczytywać ich potrzeby w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego zanim jeszcze staną się palącym problemem. Stała współpraca oferowana przez nas zarówno w formule rozliczenia ryczałtowego jak i bieżącego (projektowego) pozwala nam lepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów, aby móc świadczyć im jeszcze lepsze usługi.


Doświadczony Zespół specjalistów pozwala nam zaoferować Klientom bieżącą obsługę w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat lokalnych, podatku od gier, a także obowiązków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Usługi/Specjalizacje

Wieloletnie doświadczenie Założycieli Kancelarii oraz radców prawnych i doradców podatkowych współpracujących z Kancelarią pozwala nam świadczyć usługi doradztwa w wielu obszarach prawa podatkowego, na wysokim poziomie merytorycznym. Doradzając naszym Klientom korzystamy z tego doświadczenia, dzieląc się nim na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu.


Czerpiąc z doświadczenia wieloletniej praktyki zawodowej dążymy do tego, aby nasze doradztwo miało przede wszystkim swój wymierny efekt praktyczny w działalności Klienta. Naszym priorytetem jest także elastyczność w podejściu do praktycznych wyzwań, przed jakimi stają nasi Klienci. Posiadając wieloletnie doświadczenie nie odtwarzamy jednak utartych schematów, lecz stawiamy na nowatorskie i nieszablonowe rozwiązania, które pozwalają nam zaoferować usługi, które są zawsze aktualne i dopasowane do potrzeb Klientów.


Dbamy równocześnie o bezpieczeństwo proponowanych przez nas rozwiązań. Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie nie tylko na etapie przygotowania i wdrożenia projektu, ale także później, przez cały okres funkcjonowania przygotowanych przez nas rozwiązań.

Postępowania podatkowe

W dziedzinie postępowań podatkowych Kancelaria posiada ponadprzeciętne kompetencje merytoryczne wynikające z bogatego doświadczenia procesowego i jednocześnie może poszczycić się wieloma sukcesami, pozytywnie zakończonych sporów naszych Klientów z fiskusem. W zależności od konkretnej sytuacji, angażujemy się w prowadzenie spraw naszych Klientów już na etapie kontroli podatkowej, bowiem to w tym czasie gromadzony jest materiał dowodowy stanowiący podstawę dalszego postępowania, którego zawartość nierzadko przesądza o sukcesie lub porażce w prowadzonym sporze. Jednak nawet przyjmując sprawę na etapie postepowania przed sądem administracyjnym odnosimy nierzadko sukcesy, mając swój udział w kształtowaniu się linii orzeczniczych poprzez precedensowe orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Reprezentując Klientów w czasie postępowań kontrolnych wykorzystujemy wypracowane na przestrzeni wielu lat modele skutecznego prowadzenia postępowań i harmonijnej współpracy z przedstawicielami aparatu skarbowego.


W dotychczasowej praktyce członkowie zespołu Kancelarii, wielokrotnie uzyskiwali dla reprezentowanych Klientów korzystne rozstrzygnięcia, przynoszące im wymierne korzyści finansowe, niejednokrotnie wyrażające się w wielomilionowych kwotach podatku. W wielu przypadkach, pozytywne rozstrzygnięcia następowały jeszcze w trakcie postepowań przed organami podatkowymi.


W dotychczasowej działalności członkowie zespołu Kancelarii prowadzili z sukcesem postępowania m.in.:


    • w sprawie opodatkowania dochodów z wynajmu nieruchomości komercyjnych oraz rozliczenia koszów remontów;


    • w licznych sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych       wynikłych w następstwie kontroli podatkowych, doprowadzając do zakończenia postępowania poprzez uchylenie decyzji wydanych       przez organy podatkowe (kontroli skarbowej);


    • w sprawach dotyczących określenia dochodów podatnika w transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi;


    • w sprawach dotyczących rozliczeń podatkowych uczestników transakcji restrukturyzacyjnych związanych z przenoszeniem       zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Interpretacje indywidualne

Dążąc do zapewnienia Klientom bezpieczeństwa podatkowego podejmowanych działań, oferujemy także kompleksową pomoc w zakresie przygotowania wniosków o interpretację prawa podatkowego obejmującą zarówno sporządzenie treści zapytania, jak i reprezentowanie Klienta w postępowaniu o wydanie interpretacji przed organami podatkowym oraz sądami administracyjnymi w przypadku konieczności zaskarżenia niekorzystnej dla podatnika interpretacji podatkowej.


W imieniu naszych Klientów uzyskaliśmy wiele korzystnych interpretacji indywidualnych zapewniających bezpieczeństwo podatkowe codziennych rozliczeń podatkowych, jak również prowadzących do uzyskania przez Klientów istotnych oszczędności podatkowych w ramach realizowanych transakcji.

Prowadzone przez Kancelarię w postępowania w sprawie wydania interpretacji dotyczyły przykładowo.:


    • określenia skutków podatkowych wdrożenia programów motywacyjnych opartych o wykorzystanie pochodnych instrumentów       finansowych (akcje fantomowe);


    • kwalifikacji podatkowej zespołu składników majątkowych będących przedmiotem czynności restrukturyzacyjnych w grupie kapitałowej,       jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa;


    • określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z rozliczeniem dodatniej wartości firmy;


    • rozliczania obowiązku podatkowego VAT przez podmioty świadczące usługi zdrowotne na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia;


    • stosowania zwolnienia podatkowego przez fundacje w zakresie realizacji różnorodnych celów statutowych;
  neutralności podatkowej czynności związanych z planowanymi strukturami podatkowymi zmierzającymi do sprzedaży bądź   restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Optymalizacja podatkowa

Świadcząc usługi doradztwa w zakresie optymalizacji podatkowej w pierwszej kolejności istotnym dla nas jest poznanie celu, jaki podatnik chciałby osiągnąć: przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży i jego sprzedaż, przekazanie następcom, dokonanie jednostkowej transakcji na majątku firmy etc. Rozwiązania optymalizacyjne jakie proponujemy naszym Klientom są zawsze spersonalizowane i dostosowane do ich indywidulanych potrzeb i oczekiwań. Dążymy do tego, aby proponowane przez rozwiązania optymalizacyjne były jak najbardziej efektywne oraz zapewniały najwyższe możliwe bezpieczeństwo podatkowe.


Stale współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami na rynku krajowym i zagranicznym, co umożliwia nam zaoferowanie kompleksowych rozwiązań oraz wdrożenie ich w sposób jednolity i konsekwentny, niezależnie od tego czy dotyczą podmiotów krajowych czy też wymagają działania w innych jurysdykcjach podatkowych.


W naszym działaniu kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi. Proponowane przez nas rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Członkowie zespołu Kancelarii uczestniczyli w planowaniu i realizowali m.in. następujących projektów optymalizacyjnych:


    • związane z wykorzystaniem wartości podatkowej znaków towarowych;


    • umożliwiające realizację niepodzielonych zysków przedsiębiorstw w różnych formach prawnych i organizacyjnych;


    •  dotyczące sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów w spółkach lub wybranych składników majątku trwałego z wykorzystaniem krajowych i        zagranicznych struktur podatkowych;


    •zmierzające do zoptymalizowania wysokości i momentu opodatkowania przychodów z bieżącej działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja i M&A

Zapewniamy pełne wsparcie procesów restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstw, zarówno w obszarze prawnym, związanym z dokonywaniem czynności korporacyjnych, jak i w zakresie podatkowym.


Realizujemy kompleksowo projekty obejmujące:


    • transakcje zakupu i sprzedaży udziałów w spółkach;


    • przenoszenie aportów, w tym w postaci przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa;


    • przekształcenia, połączenia i podziały spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego;


    • transakcje transgraniczne.

 

Członkowie zespołu Kancelarii w oparciu o posiadane wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie zawodowe doskonale orientują się w specyfice działalności wielu branż gospodarki. Zrozumienie biznesu Klienta stanowi klucz do sukcesu prowadzonej restrukturyzacji, dlatego też wiele czasu poświęcamy na pełne poznanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów oraz możliwości istniejących w ich indywidulanej sytuacji, właśnie po to, aby zaplanowane działania restrukturyzacyjne zakończyły się sukcesem.

Ceny transferowe

Zapewniamy pełne wsparcie naszych Klientów w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych związanych z dokumentowaniem transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

Obszar cen transferowych stanowi w ostatnich latach dziedzinę prawa podatkowego podlegającą dynamicznym zmianom, których zasadniczym kierunkiem jest rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego sytuacji wymagających dokonywania analizy rynkowości zawieranych transakcji oraz sporządzania związanej z tymi transakcjami dokumentacji podatkowej.

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie cen transferowych, poczynając od identyfikacji podmiotów powiązanych w rozumieniu podatkowym oraz transakcji podlegających szczególnym rygorom cen transferowych. Sporządzamy dokumentacje podatkowe transakcji zgodnie z wymogami ustaw podatkowych, zarówno do konkretnych transakcji jak i modelowe, do transakcji powtarzalnych lub ciągłych.

Doradzamy także w zakresie polityki cen transferowych w grupach kapitałowych. Sporządzamy i weryfikujemy stosowanie dokumentacji typu „master file”. Sporządzamy kompleksowe instrukcje w zakresie wykonywania obowiązków w obszarze cen transferowych, dostosowane do indywidulanej struktury organizacyjnej Klienta oraz grupy kapitałowej. Współpracujemy także ze specjalistami z zakresu ekonomii w zakresie przygotowywania analiz benchmarkingowych na potrzeby przygotowania szczególnych dokumentacji podatkowych.Członkowie zespołu Kancelarii w ostatnim czasie realizowali m.in. następujące projekty w zakresie cen transferowych:


    • sporządzenie kompletnej dokumentacji cen transferowych dla wszystkich transakcji w grupie kapitałowej obejmujących łącznie ponad       100 odrębnych rodzajów usług/transakcji;


    • sporządzenie instrukcji w zakresie wykonywania obowiązków w obszarze cen transferowych dla dużego podmiotu z branży hotelarskiej i       spa;


    • analizę stosowania na poziomie krajowym dokumentacji typu „master file” dla oddziału międzynarodowego koncernu produkcyjnego.

Podatek od nieruchomości

Członkowie zespołu Kancelarii posiadają także bogate doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego obejmującego podatek od nieruchomości zdobyte w ramach realizacji projektów dla największych podmiotów z branży energetycznej czy budowlanej, dla których podatek od nieruchomości stanowi istotną pozycję kosztową. Z uwagi na specyfikę daniny jaką jest podatek od nieruchomości, a dotyczącą rozdrobnienia organów podatkowych uprawnionych do jej otrzymania, prawidłowe rozliczenie podatku stanowi często poważne wyzwanie dla podatnika. Praktyka pokazuje, iż dla dokonania prawidłowej kwalifikacji majątku podatnika dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie wystarcza znajomość samej treści ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wymagana jest również znajomość innych gałęzi prawa i bogatego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Realizując projekty z zakresu podatku od nieruchomości mamy na względzie powyższe okoliczności. Proponowane przez nas rozwiązania zapewniają klientom bezpieczeństwo i wymierne korzyści: optymalizację rozliczeń, minimalizację ryzyka podatkowego oraz wygrane spory sądowe.


Realizowane przez członków zespołu Kancelarii projekty w zakresie podatku od nieruchomości obejmowały dotychczas m.in.:


    • kompleksową pomoc w rozliczaniu podatku od nieruchomości, w tym wsparcie w zakresie kwalifikacji poszczególnych składników       majątku dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości;


   • przeglądy podatkowe mające na celu identyfikację ryzyka podatkowego, jak i wskazanie możliwych obszarów oszczędności w zakresie       podatków lokalnych;


   • prowadzenie sporów na poziomie organów podatkowych (wójt, burmistrz, prezydent) jak również przed sądami administracyjnymi, w       tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.


Systemy motywacyjne

Doradzając Klientom w sprawach podatkowych, nierzadko spotykamy się z potrzebą opracowania optymalnego pod kątem podatkowym systemu motywacyjnego skierowanego zarówno do pracowników ale także kontrahentów naszych Klientów. Dążąc do dostarczenia Klientowi kompleksowych rozwiązań motywacyjnych jak i ich beneficjentów.

W ramach powyższej praktyki członkowie zespołu Kancelarii:

  • opracowywali i wdrażali optymalne i bezpieczne podatkowo rozwiązania w zakresie polityk samochodowych;
  • opracowywali i wdrażali programy motywacyjne oparte na pochodnych instumentach finansowych (opcje na akcje, akcje fantomowe)
  • opracowywali regulaminy akcji promocyjnych (sprzedaż premiowa, konkursy), zapewniające optymalne pod kątem podatkowym sposoby motywowania pracowników oraz kontrahentów Klientów.

Rozwiązania dla pracodawców

Świadcząc usługi doradztwa podatkowego koncentrujemy się także na zagadnieniach związanych z prawidłowym wypełnianiem obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych jak i składek na ubezpieczenia społeczne. Właściwa kwalifikacja wypłacanego lub przekazywanego świadczenia jest niekiedy trudna i wymaga znajomości najnowszego orzecznictwa podatkowego z uwagi na zmieniające się podejście organów podatkowych oraz sądów do wybranych świadczeń. W ramach usług doradztwa podatkowego dedykowanego pracodawcom staramy się dostarczać rozwiązania bezpieczne podatkowo, które jednocześnie przynoszą realne oszczędności dla pracownika i pracodawcy. Realizowane przez naszą Kancelarię projekty obejmowały przede wszystkim:


    • kwalifikację dokonywanych świadczeń do właściwego źródła przychodu;


    • ocena prawidłowości ustalenia podstawy obliczenia podatku i składek na ZUS;


    • opracowywanie optymalnych pod kątem podatkowym i obciążeń ZUS systemów wynagradzania kadry zarządzającej opartych o       struktury podziału wynagrodzenia w sposób zapewniający zminimalizowanie obciążeń podatkowych zarówno po stronie podatnika jak i       płatnika.

Szkolenia podatkowe

Dzielenie się wiedzą z zakresu prawa podatkowego oraz praktyki jego stosowania stanowią ważny element działalności naszej Kancelarii. Przygotowujemy, organizujemy i prowadzimy jako wykładowcy szkolenia i seminaria z zakresu prawa podatkowego. Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i szkoleniowymi współtworząc ich ofertę edukacyjną kierowaną do służb księgowych i podatkowych przedsiębiorstw, jak również dla słuchaczy indywidulanych.


Na zlecenie naszych Klientów przygotowujemy także szkolenia i warsztaty tematyczne dotyczące określonych, wybranych zagadnień praktycznych z zakresu prawa podatkowego. Oferujemy pełne wsparcie w wyborze tematyki, przygotowaniu programów dydaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz realizacji szkolenia lub warsztatu w wybranym miejscu.


Zrealizowane przez członków zespołu Kancelarii szkolenia dotyczyły przykładowo:


    • zmian w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym;


    • rozliczania podatku od towarów i usług przez podmioty medyczne;


    • opodatkowania instytutów naukowych podatkiem dochodowym;


    • rozliczania wierzytelności do celów podatkowych (odpisy aktualizujące, wierzytelności umorzone przedawnione);
      i wielu innych tematów.

Fundacje i instytucje pozarządowe

Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami realizującymi cele statutowe społecznie użyteczne stanowi ważny element działalności naszej Kancelarii. W tym zakresie posiadamy unikalne doświadczenie w obsłudze podatkowej oraz rozwiązywaniu problematycznych kwestii dotyczących opodatkowania podmiotów korzystających ze zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym. Specyfika rozliczeń podatkowych w zakresie przeznaczenia osiąganych dochodów na cele statutowe prowadzonej działalności powoduje, że prawidłowe wywiązanie się z obowiązków podatkowych takich podmiotów rzadko nie jest pozbawione wątpliwości i wynikających z nich ryzyk podatkowych.


Ważny obszar praktyki Kancelarii stanowi także współpraca z instytutami naukowymi. Jednostki te z uwagi na swój szczególny status prawny oraz związane z nim odrębne regulacje prowadzonej działalności napotykają w praktyce na szereg problemów podatkowych, które nie występują u innych podatników i w innych obszarach działalności. Dzięki wieloletniej bliskiej współpracy z wieloma instytutami, doradcy tworzący zespół Kancelarii dysponują wiedzą i narzędziami pozwalającymi na sprawne i przede wszystkim skuteczne eliminowanie powstających zagrożeń podatkowych.


Członkowie zespołu Kancelarii od wielu lat doradzają tego rodzaju podmiotom świadcząc na ich rzecz usługi doradztwa podatkowego w zakresie bieżącego doradztwa, przeglądów podatkowych, szkoleniowe oraz pełniąc funkcje pełnomocników procesowych i skutecznie dowodząc prawidłowości dokonanych przez te podmioty rozliczeń podatkowych.

Usługi doradztwa księgowego


Dążąc do zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi rozliczeń podatkowych, Kancelaria regularnie współpracuje z podmiotami doświadczonymi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz z biegłymi księgowymi w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz w trudnych kwestiach księgowych związanych z prawidłowym rozpoznawaniem poszczególnych zdarzeń w księgach.

Szukamy nieszablonowych rozwiązań,
bo słuchamy potrzeb naszych Klientów

Zaufanie i bezpieczeństwo
budujemy relacje oparte na wartościach

Pracujemy zespołowo
na sukces naszych Klientów